Новини

ТЕХ-НЕТ ЕООД УЧАСТВА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

08.09.2015

С участитето на Тех-Нет ЕООД успешно бе изграден Център за контрол и управление на градския транспорт в Русе. Събира се инофрмация в реално време за движението на превозните средства, което позволява анализ на натовареността на основните улици и булеварди  в града. Целта на проекта е да се оптимизира…


Тех-нет ЕООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0291

27.09.2019

“Тех-нет“ ЕООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0291 с наименование „Просперитет, чрез повишаване на квалификацията на човешкият капитал на "Тех-нет" ЕООД, "Темпо Спорт Груп" ЕООД и "Спортинг БГ" ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна…


„Тех-нет“ ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073

23.10.2020

„Тех-нет“ ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет…