Обратно
Тех-нет ЕООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0291

Тех-нет ЕООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0291

27.09.2019

“Тех-нет“ ЕООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0291 с наименование „Просперитет, чрез повишаване на квалификацията на човешкият капитал на "Тех-нет" ЕООД, "Темпо Спорт Груп" ЕООД и "Спортинг БГ" ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”.

Проекта имаше за цел подобряването на професионалната пригодност и компетентностите на персонала в компании, логически и технологично обвързани в една и съща икономическа дейност - "Тех-нет" ЕООД, "Темпо Спорт Груп" ЕООД и "Спортинг БГ" ЕООД. Изпълнението му допринесе за паралелно подобряване на професионални и ключови умения на работната сила - съществен фактор за повишен трудов потенциал, по-високо качество и производителност на труда. Проектът отговори и на потребностите на персонала за усвояване на професионални и езикови умения, които от своя страна подобриха професионалния им профил.

Политиката за непрекъснато развитие на човешките ресурси в трите свързани фирми, формира и проектните цели и в последствие и резултати, които са релевантни на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и специфичните цели от Инвестиционен приоритет /ИП/ 6 за подобряване на възможностите за учене през целия живот, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и за насърчаване на гъвкави процеси на учене. В аспекта на специфичните цели от ИП 6 са целите на проекта за минимизиране на несъответствията в трудовите характеристики на заетите лица с технологичните промени или недостига на съвременни професионални или ключови умения, съответстващи на нуждите на фирмите.

Проведоха се обучения по част от професията на общо 85 работника и придобиване на чуждоезикови компетентности на 85 от заетите в 3-те фирми лица. Качественото и съвременно обучение мотивира към учене през целия живот за усвояване на знания и умения, което осигури и условия за пълноценен труд и достойно възнаграждение.

С финансовата подкрепа по процедура "Обучение на заети лица" от ОПРЧР се постигнаха очакванията за подобрени професионални и ключови знания и умения, възможности за кариерно и професионално развитие на обучените лица, както и за повишени конкурентоспособност, финансова и пазарната позиция на участващите фирми.

Обща стойност на договора: 170 637.50 лв
Продължителност на проекта: 15 месеца
Начална дата: 01.08.2018г
Крайна дата: 30.06.2019г

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от „Европейският социален фонд“ на „Европейския съюз“.