Обратно
„Тех-нет“ ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073

„Тех-нет“ ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073

23.10.2020

„Тех-нет“ ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,  Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основна цел на проект № BG16RFOP002-2.073-17395-C01 е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

„Тех-нет“ ЕООД, гр. Русе е получил подпомагане по процедурата в размер на 10 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.